Aktywna Tablica 2022

Data: 17 marca, 2023

W 2022 roku nasza szkoła z sukcesem przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”. Złożony przez naszą szkołę wniosek został pozytywnie rozpatrzony i dzięki temu szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup: interaktywnego monitora dotykowego, laptopa, tabletów wraz z oprogramowaniem do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Głównym celem Rządowego programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania TIK oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych. W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do Internetu pozwalają na takie działania i tworzą warunki do zmiany w sposobach nauczania. Zakupiony sprzęt jest bardzo chętnie wykorzystywany w trakcie prowadzonych zajęć i sprawia, że są one ciekawsze.

Zakup w nowoczesnych pomocy pozwolił na zmianę sposobu pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, indywidualizację zajęć uwzględniającą możliwości psychofizyczne dzieci, wykorzystanie nowych źródeł informacji m.in. z zasobów internetowych, wprowadzenie ćwiczeń interaktywnych. Nauczyciele – specjaliści mają możliwość wykorzystywania na zajęciach nowoczesnych oprogramowań także posiadanych przez szkołę zasobów multimedialnych tj. programów dydaktycznych, filmów, muzyki.

Nowe narzędzia do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystywane są m.in. podczas: zajęć logopedycznych, w terapii uczniów ze spektrum autyzmu, w terapii zaburzeń umiejętności matematycznych, w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji oraz ze zdiagnozowaną dysleksją, rozwijania najważniejszych kompetencji emocjonalno-społecznych oraz w pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej.

Scenariusze zajęć:

Mocne strony

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych Współpracujemy z programu Spektrum Autyzmu

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych „Porozmawiajmy” z programu Spektrum Autyzmu

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Złość nie jest taka zła