Zajęcia “Szkoły Nowych Możliwości”

Data: 26 marca, 2011

Po wakacjach wracają zajęcia dodatkowe realizowane w naszej szkole w ramach projektu “Szkoła Nowych Możliwości“,  projektu systemowego z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2.  Środki na ten cel pozyskało Miasto Ostrów Wielkopolski. Dzięki otrzymaniu przez  szkołę wsparcia finansowego zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które w znaczący sposób wzbogacają bazę dydaktyczną szkoły,  odbywają się również  zajęcia pozalekcyjne w ramach “Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych“. Program w nasze placówce będzie realizowany do stycznia 2012 roku. Zajęcia odbywają się w obszarach:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.