Stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018

Data: 5 września, 2017

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Ostrowscy uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej corocznie mogą się ubiegać o stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wnioski można składać od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – od 1 do 15 października danego roku szkolnego.

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest faktyczne zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz potwierdzenie uczęszczania dziecka do szkoły (pieczątka szkoły na wniosku).

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

– Uczeń szkoły, dla której Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym – w swojej szkole,

– Pozostali uczniowie oraz wychowankowie – w Referacie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (parter). Wnioski muszą zostać wcześniej sprawdzone pod kątem ich poprawności i kompletności przez pracowników Referatu Oświaty (pokój 325, III piętro).

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514,00 zł netto do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia), a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

– bezrobocie,

– niepełnosprawność,

– ciężka lub długotrwała choroba,

– wielodzietność,

– brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

– alkoholizm lub narkomania,

– gdy rodzina jest niepełna,

– w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe.

UWAGA!

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące.

STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE

– uczniom klas zerowych oraz studentom,

– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

– uczniom spoza Ostrowa Wielkopolskiego przebywającym w Ostrowie Wielkopolskim
w internacie lub na stancji.

STYPENDIUM SZKOLNE JEST PRZYZNAWANE NA WNIOSEK

– rodziców / opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

– pełnoletniego ucznia,

– dyrektora szkoły,

– z urzędu.

UWAGA!

Uczeń pełnoletni składa wniosek samodzielnie!

OKRES PRZYZNANIA

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc
i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

DOCHÓD UPRAWNIAJĄCY DO POMOCY

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 514 zł.

Wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia lub w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wykazane dochody muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem. Za źródła dochodów uważa się w szczególności: wynagrodzenie za pracę wynikającą z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło; wynagrodzenie za płatną praktykę; świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj.: zasiłek rodzinny oraz dodatki
do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne wraz z dodatkiem; świadczenia z funduszu alimentacyjnego; alimenty zasądzone dobrowolne; emerytury; renty inwalidzkie; renty socjalne; renty rodzinne i inne; stypendia; świadczenia pieniężne z pomocy społecznej; dodatki mieszkaniowe; zasiłki dla osób bezrobotnych, wynagrodzenie z tytułu odbywanego stażu pracy, świadczenie przedemerytalne; darowizny; dochody
z posiadanych ha przeliczeniowych; dochody z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, dochody z prac dorywczych oraz inne nie wymienione wyżej.

Do dochodu nie wliczamy środków z programu „Rodzina 500+”.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
tj. z miesiąca sierpnia zgodnie z tabelą w CZĘŚCI B wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Dołączając do wniosku oświadczenie zamiast zaświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne albo pełnoletni uczeń obowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

RACHUNKI

  Zgodnie z §9 pkt. 1 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski stypendium będzie wypłacane pod warunkiem przedstawienia oryginałów rachunków, faktur oraz paragonów dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów i opłat. Przedstawiane rachunki, faktury oraz paragony powinny dotyczyć wyłącznie tych kosztów, które mają zostać refundowane.

KONTAKT

Wydział Edukacji i Sportu

Referat Oświaty

osoby do kontaktu: Agnieszka Cierpka, Monika Witkowska

tel. 62 58 22 325, 62 58 22 324.