Rządowy program „Wyprawka szkolna”

Data: 26 sierpnia, 2013

Zasady przyznawania pomocy w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Podstawowym warunkiem, który decyduje o tym, czy można ubiegać się o zwrot kosztów zakupu podręczników, to dochód na osobę w rodzinie.

Programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu naukę w:

  • klasach I-III oraz w klasie V szkoły podstawowej
  • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkoły podstawowej,

WAŻNE!

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).
Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w programie “Wyprawka szkolna” bez względu na dochód.

Jak, krok po kroku, ubiegać się o “Wyprawkę szkolną”:

  1. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/14. Wniosek składa się w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta, tj. do 13 września 2013 roku za pośrednictwem pedagoga szkoły. Pedagog szkolny przyjmuje wnioski w godzinach swojej pracy.
  2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina spełnia kryteria dochodowe, należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, zaświadczenie z MOPS-u, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy ( jeżeli rodzice nie pracują), decyzję z sądu dotyczącą alimentów.
  3. Rodzice sami kupują podręczniki, a zwrot kosztów otrzymają po przedłożeniu dowodu zakupu. Dowodem zakupu jest: faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rachunek, paragon.

Jaki zwrot wydatków można ewentualnie otrzymać:

  • do 225 zł – dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej
  • do 325 zł – dla uczniów klasy V szkoły podstawowej.