Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Data: 7 września, 2016

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Ostrowscy uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej corocznie mogą się ubiegać o stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wnioski można składać od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – od 1 do 15 października danego roku szkolnego.

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest faktyczne zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz potwierdzenie uczęszczania dziecka do szkoły (pieczątka szkoły na wniosku).

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
• Uczeń szkoły, dla której Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym – w swojej szkole,
• Pozostali uczniowie oraz wychowankowie – w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514,00 zł netto – kwota obowiązująca od 1 października 2015 r.) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:
• bezrobocie,
• niepełnosprawność,
• ciężka lub długotrwała choroba,
• wielodzietność,
• brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
• alkoholizm lub narkomania,
• gdy rodzina jest niepełna,
• w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe.
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE
• uczniom klas zerowych oraz studentom,
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
• uczniom spoza Ostrowa Wielkopolskiego przebywającym w Ostrowie Wielkopolskim w internacie lub na stancji.

STYPENDIUM SZKOLNE JEST PRZYZAWANE NA WIOSEK
• rodziców / opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
• pełnoletniego ucznia,
• dyrektora szkoły,
• z urzędu.

UWAGA! Uczeń pełnoletni składa wniosek samodzielnie!

OKRES PRZYZNANIA
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

DOCHÓD UPRAWNIAJĄCY DO POMOCY
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 514 zł.
Wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia lub w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wykazane dochody muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem. Za źródła dochodów uważa się w szczególności: wynagrodzenie za pracę wynikającą z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło; wynagrodzenie za płatną praktykę; świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj.: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne wraz z dodatkiem; świadczenia z funduszu alimentacyjnego; alimenty zasądzone dobrowolne; emerytury; renty inwalidzkie; renty socjalne; renty rodzinne i inne; stypendia; świadczenia pieniężne z pomocy społecznej; dodatki mieszkaniowe; zasiłki dla osób bezrobotnych, wynagrodzenie z tytułu odbywanego stażu pracy, świadczenie przedemerytalne; darowizny; dochody z posiadanych ha przeliczeniowych; dochody z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, dochody z prac dorywczych oraz inne nie wymienione wyżej.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW
Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia zgodnie z tabelą w CZĘŚCI B wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Dołączając do wniosku oświadczenie zamiast zaświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne albo pełnoletni uczeń obowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

DO POBRANIA
1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
2. Wzór oświadczenia
3. Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (wersja w pdf)