Darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów – informacje dla rodziców

Data: 7 lipca, 2014

 Ustawa podręcznikowa w pigułce

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty o niektórych innych ustaw przewiduje, iż uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

NASZ ELEMENTARZ

Do dnia 30 czerwca wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez miasto Ostrów Wielkopolski złożyły w specjalnej aplikacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej zapotrzebowanie o wyposażenie w „Nasz elementarz” – podręcznik do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Od roku szkolnego 2014/2015 Minister Edukacji Narodowej zapewni wszystkim pierwszoklasistom szkół podstawowych darmowy podręcznik „Nasz Elementarz” – do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Obejmować będzie on cztery części ze spisem treści. Elementarz zachęca również do zajęć artystycznych i aktywności ruchowej.

Projekt ww. ustawy nie przewiduje możliwości dopłaty do kosztów zakupu podręczników lub materiałów ćwiczeniowych przez rodziców! Dostęp do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego MUSI BYĆ BEZPŁATNY.

Podręcznik dostarczany będzie przez MEN do wszystkich szkół, będzie własnością szkoły. Będzie wypożyczany uczniom.  W zakresie podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, powinien on obowiązywać przez przynajmniej 3 lata szkolne począwszy od roku szkolnego 2014/2015.

 PODRĘCZNIK LUB MATERIAŁY EDUKACYJNE do języka obcego

Dodatkowo JST otrzyma dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręcznika do nauki języka obcego nowożytnego z budżetu państwa.

Maksymalna wysokość dotacji celowej na ucznia na zakup podręcznika do nauki języka obcego nowożytnego dla klasy I szkoły podstawowej wynosi 25 zł, z czego:

a)     1% stanowią koszty obsługi zadania przez jst,

b)     a maksymalny koszt podręcznika może wynosić 24,75 zł.

Katalog tych materiałów może być szeroki, począwszy od zasobów edukacyjnych udostępnianych w sieci na platformach edukacyjnych, poprzez książki zawierające treści edukacyjne. Biorąc pod uwagę zasady udzielania i wydatkowania dotacji celowej materiały te – analogicznie jak podręczniki – muszą służyć uczniom danej klasy (być wypożyczane, w przypadku zasobów dostępnych w sieci – udostępniane) przez co najmniej 3 kolejne lata szkole.

Ze względu na czas potrzebny na dostosowanie do wymogu wieloletniego użytku w roku szkolnym 2014/2015 w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego do danego języka obcego nowożytnego w klasie I szkoły podstawowej nie będzie obowiązywał wymóg dotyczący obowiązywania tego podręcznika lub materiału w zestawie przez co najmniej trzy lata szkolne. MEN ma liczne sygnały świadczące o tym, że podręczniki do nauki języka obcego nowożytnego będą dostępne w cenie nie przekraczającej limitu wskazanego w projekcie ustawy.

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Materiały ćwiczeniowe do kształcenia zintegrowanego są w przeciwieństwie do materiałów edukacyjnych – jednorazowe, tzw. zeszyt ćwiczeń niemożliwy do wykorzystania przez kolejny rocznik. Nie muszą obowiązywać przez 3 lata i będą uczniom przekazywane nie zaś wypożyczane. W definicji  materiałów ćwiczeniowych nie mieszczą się np. plastelina, krepina, farby, wycinanki, itp.

JST otrzyma dotację celową na zakup materiałów ćwiczeniowych w wysokości  50 zł na ucznia, z czego:

a)     do wykorzystania na zakupy w  wysokości 49,50 zł na ucznia,

b)     1% pobiera samorząd terytorialny na koszty obsługi zadania.

Dotacja zostanie przekazana:

– w roku 2014 dla uczniów klasy I;

– w roku 2015 dla uczniów klasy I i II;

– w roku 2016  i kolejnych, dla uczniów klas I-III.

Innymi słowy, będzie ona udzielana corocznie.

Dotacja celowa może być wykorzystana na zakup materiałów ćwiczeniowych w formie papierowej (zeszyt ćwiczeń), a także na pokrycie kosztu drukowania i powielania materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych materiałów.

Rodzic nie może ponosić wydatków na  materiały ćwiczeniowe dla ucznia klasy I szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2014/15. Szkoła nie może wymagać od rodziców dofinansowania zakupu materiałów ćwiczeniowych. Szkoła dokonuje zakupu materiałów ćwiczeniowych.

 Pozostałe przedmioty

Podręczniki dla dodatkowego języka obcego w klasie pierwszej rodzic kupuje sam. Tutaj nie obowiązuje prawo bezpłatnego dostępu do dodatkowych zajęć.

Religia, etyka oraz wychowanie w rodzinie nie są przedmiotami obowiązkowymi dlatego nie będą mogły być zakupione przez szkoły z dotacji. Rodzice jak do tej pory ponoszą koszty zakupu.

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas II i III szkoły podstawowej będą mogli skorzystać z dofinansowania kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna”.