Certyfikat „Bezpiecznej Szkoły” dla Szkoły Podstawowej nr 5

Data: 6 maja, 2013

Szkoła Podstawowa nr 5   w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała  Ogólnopolski Certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”. W okresie od 15 września 2012 r.  do  31 marca 2013 r. realizowała  zadania przewidziane regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu „ Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało „Prawo, Przyjaźń, Tolerancja”. W prace konkursu zaangażowana była dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice  placówki. Należało zrealizować 10 zada , które zostały oceniono punktowo w skali 1-10.

Udział w konkursie „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” przyczynił się do spopularyzowania wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego. Nauczyciele zauważyli, że u dzieci wzrosła świadomość dotycząca znaczenia symboli narodowych, poszanowania godności człowieka, norm współżycia, tolerancji wobec ludzi. Zorganizowano wystawę prac plastycznych na temat „Co powinno zmienić się w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi”. Najciekawsze  wypowiedzi pisemne na powyższy temat zostaną opublikowane w szkolnej gazetce. Chcemy , aby stały się one podstawą dyskusji na temat poprawy relacji międzyludzkich w szkole. Spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, organizacji społecznych poszerzyły wiedzę uczniów na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Uczniowie uświadomili sobie, że w przypadku zagrożenia nie pozostają sami i mogą szukać pomocy i wsparcia u innych. Dzięki spotkaniom, których tematem był: Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?, młodzi ludzie mają większą świadomość mechanizmów uzależniania się, znają zagrożenia społeczne i osobiste płynących z zażywania narkotyków, dopalaczy, palenia tytoniu. Potrafią uzasadnić potrzebę walki z nałogami, a przede wszystkim unikania używek, które mają zgubny wpływ na każdego człowieka. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem w wykonywaniu zadania, aktywnie uczestniczyli w dyskusji z dużym zainteresowaniem słuchali i w większości bardzo dojrzale podchodzili do problemu. Uczniowie zdali sobie sprawę, z niebezpieczeństw związanych z naruszaniem nietykalności cielesnej, uświadomili sobie, że ten problem ich rzeczywiście dotyczy dlatego będziemy wracać do podjętego tematu. Zajęcia realizowane w ramach konkursu uświadomiły dzieciom zagrożenia płynące z kontaktów z grupami „kiboli”, „blokersów”, grup podwórkowych oraz  konieczność mówienia „nie” pewnym propozycjom. Jedno z realizowanych zadań w ramach programu pozwoliło zrozumieć uczniom nie tylko jakie problemy mają osoby niepełnosprawne, jakie przeżywają trudności, ale i to, że osoby niepełnosprawne chcą być traktowane jak ich pełnosprawni koledzy. Dzieci dowiedziały się gdzie mogą szukać pomocy w trudnych sytuacjach rodzinnych, losowych. Poznały możliwości instytucji wspierających osoby potrzebujące pomocy. Uczniowie uświadomili sobie, że są odpowiedzialni za swoje zachowanie i ponoszą konsekwencje swoich błędów.  Realizacja zadań  pozwoliła uczniom zapoznać się z podstawowymi różnicami pomiędzy prawem karnym a prawem cywilnym, pojęciami często pojawiającymi się w mediach. Dzięki możliwości udziału w rozprawie sądowej, uczniowie mogli poczuć obowiązek przestrzegania prawa, który obowiązuje wszystkich obywateli, a także konsekwencje wynikające z  łamania prawa.

 Udział w konkursie wymagał od wszystkich dużego zaangażowania ze względu na ilość zadań, liczbę osób objętych konkursem i stosunkowo krótkim czasem przeznaczonym na realizację tematów. W zadania realizowane w ramach konkursu zaangażowani byli wszyscy uczniowie i nauczyciele. Zaprosiliśmy również osoby reprezentujące instytucje współpracujące ze szkołą: przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, MOPS-u, Sądu Rodzinnego i Nieletnich, stowarzyszenia kibiców. Wiele tematów było trudnych dla dzieci ze szkoły podstawowej, dlatego koniecznym było dostosowanie treści i formy zadań do poziomu uczniów, którzy aktywnie i z zaangażowaniem podeszli do wszystkich tematów. Niektóre z zadań zaproponowanych w konkursie będziemy kontynuować w przyszłym roku szkolny.