Bajkowa rewia na lodzie.

Data: 21 listopada, 2014

W środę 19 listopada uczniowie klas Va i Vc mieli możliwość obejrzenia widowiska “Ma­gicz­ny Świat Lodu”, wy­pro­du­ko­wa­nego przez Feld En­ter­ta­in­ment, a wystawianego w Atlas – Arena w Łodzi.  Była to ma­gicz­na mie­szan­ka iście kró­lew­skiej za­ba­wy – hi­sto­rii ko­cha­nych przez pu­blicz­ność dziel­nych bo­ha­te­rów Di­sneya oraz ży­wio­ło­wej cho­re­ogra­fii, która spra­wiła, że wi­dzo­wie klaskali, śpiewali i ki­bi­co­wali swoim uko­cha­nym po­sta­ciom z ulubionych fil­mów. Mic­key i Min­nie pro­wa­dzili ma­łych i du­żych mi­ło­śni­ków Di­sneya przez bajeczną kra­inę, w któ­rej spo­ty­ka­ją m. in. Se­ba­stia­na i córki Try­to­na – bo­ha­te­rów “Małej Sy­ren­ki”, gło­śnych opry­chów z “Za­plą­ta­nych” i za­klę­tych w przed­mio­ty słu­żą­cych z “Pięk­nej i Be­stii”. Widzowie przenieśli się również w zimowy świat nagrodzonego Oscarem animowanego filmu „Kraina lodu”, by wraz z siostrami Elsą i Anną, zabawnym bałwanem Olafem, nieokrzesanym handlarzem bryłami lodu – Kristoffem i jego wiernym reniferem Svenem, uczestniczyć w pełnej akcji i magii przygodzie.