Promocja zdrowia

KONKURS SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Warsztaty  kulinarne  w “Piątce”

MISTRZOSTWA RODZICÓW W UNIHOKEJU U PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

Ważenie tornistrów – październik 2013

Zdrowa szkoła, czyli szkoła promująca zdrowie, sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu fizycznemu, psychicznemu całej społeczności szkolnej, tzn. uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Jest to szkoła otwarta, nastawiona na współpracę z rodzicami i środowiskiem, w którym się znajduje.

8 stycznia 2013 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie, odbyła się  uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie”. Wśród 25  wyróżnionych placówek znalazła się Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I, jako jedyna szkoła z powiatu ostrowskiego i jedna z czterech w województwie wielkopolskim. Wyróżnienie  odebrała z rąk Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dyrektor szkoły Dorota Cieśla.

Certyfikat przyznawała Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”, działająca przy Ośrodku Rozwoju Edukacji. O nadanie Krajowego Certyfikatu mogły ubiegać się szkoły wszystkich typów, należące do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie i posiadające certyfikat wojewódzki tej sieci co najmniej przez 3 lata. Są to przedszkola i szkoły podstawowe, gimnazja oraz placówki pozagimnazjalne z całej Polski, które podejmują systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej promocji zdrowia, tworzą warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej, samodzielnie diagnozują swoje problemy, podejmują inicjatywy służące rozwiązywaniu tych problemów oraz dokonują ewaluacji swoich działań.

Wiceminister Tadeusz Sławecki podziękował wszystkim wyróżnionym szkołom za trud włożony w szerzenie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, a także rodziców. Podkreślił, jak ważne jest wsparcie w postaci działań podejmowanych przez placówki, szczególnie w roku, którego priorytetem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów, w tym właśnie bezpieczeństwo zdrowotne.

Przynależnością do krajowej sieci może pochwalić się obecnie zaledwie 91 szkół w Polsce. Jest to zaszczyt dla nas, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia w swoim regionie oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami w Polsce.

Po uroczystości wszyscy obecni mogli obejrzeć wystawę prezentującą dokonania wyróżnionych szkół, jak również wymienić doświadczenia.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim jest członkiem Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie od roku 1998. Placówka systematycznie pracuje w zakresie przyjętej misji oraz koncepcji nad rozpowszechnianiem i uświadamianiem roli zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Podjęte działania w zakresie zdrowego żywienia i kultury jedzenia, profilaktyki chorób, promocji aktywnego stylu życia, troski o szeroko pojęte bezpieczeństwo, integrację oraz dobre warunki nauki i pracy skutecznie zaktywizowały społeczność szkolną.

Do jednych z wielu działań prozdrowotnych realizowanych przez szkołę należą zajęcia sportowe dla uczniów, pracowników oraz rodziców Zumba oraz Nordic Walking, organizacja sobotnich zajęć sportowych wspólnie ze Stowarzyszeniem Medihelp ,,Sport jest dobry dla każdego, dla małego i dużego“, ,,Mamo, tato poćwicz ze mną,‘‘pikniki zdrowia, Marsz po zdrowie połączony z podchodami dla wszystkich uczniów szkoły, coroczna akcja ważenia tornistrów, kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych poprzez wspólną naukę dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi w oddziałach integracyjnych, realizacja dla uczniów klas III programu Ratowniczek na bazie austriackiego młodziezowego Czerwonego Krzyża oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ,, Ratujemy i uczymy ratować“, udział w międzynarodowym projekcie Socrates Comenius ,,Zdrowe Szkoły‘‘ razem ze szkołami partnerskimi z Anglii, Niemiec, Francji, Holandii i Norwegii.

Warunki działalności szkoły sprzyjają rozwojowi edukacji zdrowotnej poprzez współpracę nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Wielorakie zasoby, bogactwo doświadczeń i realizowanych zadań umożliwiają aktywną i skuteczną współpracę z lokalnym środowiskiem.

Cechy zdrowej szkoły – czyli dokąd zmierzamy

Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia

Lista publikacji z zakresu promocji zdrowia

Prezentacja – Szkoła Promująca Zdrowie