Cechy zdrowej szkoły

Zdrowa szkoła jako miejsce życia, nauki i pracy to:

1. ZDROWE I BEZPIECZNE ŚRODOWISKO FIZYCZNE:

budynek, otoczenie (boisko, ulica);

pomieszczenia;

wyposażenie;

oświetlenie, mikroklimat, klimat akustyczny.

2. ZDROWE I BEZPIECZNE ŚRODOWISKO SPOŁECZNE:

relacja między pracownikami szkoły, pracownikami i uczniami, samymi uczniami;

związki między szkołą a rodzicami i społecznością lokalną;

ograniczanie stresów;

wzajemny szacunek, zaufanie;

wywiązywanie się wszystkich z przyjętych zadań.

3. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU, SUKCESU DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:

uwzględnianie indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów (przeniesienie akcentu z realizacji programu na ucznia);

pozytywne ocenianie (kształtowanie poczucia własnej wartości, szacunku do własnej osoby);

współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji ważnych dla życia szkoły, współgospodarzenie w szkole;

oferta różnorodnych zajęć pozalekcyjnych;

stymulowanie i umożliwianie rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli.

4. TROSKA O KAŻDEGO Z UDZIAŁEM WSZYSTKICH:

higieniczny rozkład zajęć;

posiłek szkolny oraz możliwość zaspokajania pragnienia  dla wszystkich uczniów;

opieka medyczna;

pomoc uczniom przewlekle chorym i niepełnosprawnym (klasy integracyjne), z trudnościami w nauce (zajęcia wyrównawcze i korekcyjno- kompensacyjne);

pomoc uczniom pochodzącym z rodzin z patologią społeczną, trudnościami materialnymi;

wspieranie pracowników szkoły w trudnościach.

5. EDUKACJA DO ZDROWIA UCZNIÓW, PRACOWNIKÓW, RODZICÓW:

kształtowanie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia poprzez realizację  akcji szkolnych promujących zdrowie, a także przez wdrażanie w różnego rodzaju programy mające na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego;

kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, umiejętności podejmowania decyzji i wyboru w sprawach swego zdrowia i  tworzenia sprzyjającego mu środowiska.