Klasy Integracyjne

„… szkoła powinna objąć wszystkie dzieci, skoro bowiem do tej samej szkoły uczęszczają dzieci rodziców bogatych i biednych, dziewczęta i chłopcy, starsze i młodsze, to mogą także uczęszczać bardziej i mniej zdolne. Dzieciom słabszym i ograniczonym szkoła powinna poświęcać więcej czasu, wysiłku i troski…”

                                                                           Jan Amos Komeński

W   integracji:

każde dziecko – kocha i jest kochane

każde dziecko – potrafi

każde dziecko – umie

każde dziecko – potrzebuje

Cele klasy integracyjnej

Stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju: w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, w sferze emocjonalno-społecznej, w sferze psychologicznej, w zakresie sprawności manualnej.

Wykształcenie u wszystkich dzieci postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, gotowości służenia pomocą (nie wyręczania), otwartości na potrzeby innych.

Przeciwdziałanie istniejącym w społeczeństwie tendencjom do separacji ludzi niepełnosprawnych.

Założenia klasy integracyjnej

Objęcie nauczaniem dzieci o różnych możliwościach intelektualnych w jednym zespole klasowym.

Indywidualizacja metod, treści i form nauczania.

Wdrażanie do prawidłowych zachowań w zakresie kontaktów interpersonalnych i radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

Prowadzenie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zajęć rewalidacji indywidualnej w celu: optymalnego usprawnienia funkcji psychicznych i fizycznych, rozwijania wyobraźni i aktywności twórczej.

Integracja dobre rozwiązanie