Save today, change tomorrow-projekt II 2008-2010

W roku szkolnym 2008/2009 otrzymaliśmy akceptację Narodowej Agencji w Warszawie na kolejne dwa lata projektowe pod tytułem „Change today, save tomorrow”. Prace w projekcie pod kątem ochrony środowiska podobnie jak w latach poprzednich zawierały określony plan pracy włączający uczniów, nauczycieli a także rodziców i środowisko lokalne.

 Państwa współpracujące :

• Niemcy – szkoła z Munster

• Norwegia – szkoła z Kristiansand

• Turcja- szkoła z Konyi

• Polska – szkoła z Ostrowa Wielkopolskiego

Projekt „Change TODAY – save TOMORROW” koncentruje wspólne działanie na różnych aspektach ochrony środowiska, szczególnie dotyczących zmian klimatycznych. Ochrona środowiska jest sprawą zarówno na poziomie europejskim jak i ogólnoświatowym. Uczniowie powinni być świadomi zagrożeń, posiadać wiedzę na temat zasobów światowych i negatywnego wpływu zanieczyszczeń środowiska. Mają szansę dostrzec konkretne przykłady europejskiej i światowej współpracy w tym temacie. Dzięki realizacji wspólnych zadań, uczniowie są świadomi faktu, iż realizacja głównych problemów środowiska naturalnego jest możliwa tylko przy współpracy międzynarodowej i wzajemnym wsparciu.

Istotne jest natychmiastowe działanie. Wszelkie kroki podjęte dzisiaj i zmiany w postępowaniu wpłyną pozytywnie na warunki życia w przyszłości. Podstawową rolą projektu jest uświadomienie uczniom odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. Musimy krytycznie spojrzeć na nasze zachowanie w życiu codziennym. Ważnym aspektem projektu jest danie uczniom szansy poszukiwania i odkrywania konkretnych przykładów i sposobów ochrony środowiska.

Nasze działania skupiają się na:

– warunkach środowiska i klimatu;

– recyclingu i redukcji odpadów;

– alternatywnych źródłach energii;

– oszczędzaniu energii.

Materiały dydaktyczne wypracowane w ramach programu:

  • Karty “Quiz of Experts” (Quiz ekspertów) zawierające zestaw pytań dotyczących ochrony środowiska – Uczniowie wszystkich szkół partnerskich zaprojektowali grę zawierającą pytania związane z ochroną środowiska. Pytania na kartach były w języku angielskim i ojczystym. Wszyscy partnerzy otrzymali zestaw zalaminowanych kart.
  • Produkcja papieru z makulatury- Uczniowie wszystkich szkół partnerskich wykorzystując makulaturę wyprodukowali papier, na którym następnie napisali listy do swoich rówieśników z innych szkół partnerskich. Uczniowie mogli zobaczyć praktyczne zastosowanie recyklingu.
  • Modele “Alternatywne źródła energii”-Uczniowie badali sposoby pozyskiwania energii wykorzystując siłę wiatru, wody, słońca i energii kinetycznej.Zaprojektowali miniwiatraki, elektrownie wodne, pojazdy napędzane energią słoneczą oraz podświetlenie modelu małej wioski (energia – rower).

Projekt uświadomił uczniom fakt, że działania w kierunku ochrony środowiska muszą mieć charakter międzynarodowy. Europa, jako obszar zużywający ogromne ilości energii, powinna być szczególnie aktywna w tych działaniach. Projekt wskazał uczniom konkretne przykłady możliwej współpracy.

Projekt Change TODAY – save TOMORROW koncentruje wspólne działanie na różnych aspektach ochrony środowiska, szczególnie dotyczących zmian klimatycznych.

Główne aspekty projektu:

  • warunki środowiska i klimatu;
  • recycling i redukcja odpadów;
  • alternatywne źródła energii;
  • oszczędzanie energii.

Uczniowie muszą być świadomi negatywnego wpływu niszczycielskiej aktywności człowieka na środowisko i warunki życia. Mieli szansę zobaczyć konkretne przykłady międzynarodowej współpracy i dostrzec powagę i ważność takiej współpracy w rozwiązaniu głównych problemów. Co więcej, naszym celem było nauczenie dzieci, że małe kroczki podejmowane codziennie przez każdego z nas przyczyniają się do wielkich zmian.

Uczniowie mieli szansę zbadania i uzyskania informacji na temat różnych sposobów ochrony środowiska, byli aktywnie zaangażowani w realizację projektu poprzez np. zaprojektowanie gry, modeli, zbieranie i powtórne wykorzystanie makulatury, przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń.

Podczas realizacji projektu pojawiły się trudności ze strony szkoły z Francji. Władze miasta nie wyraziły zgody na wsparcie realizacji projektu. W związku z tym, reprezentanci szkoły francuskiej nie mogli wziąć udziału w spotkaniach w Turcji, Norwegii i Niemczech, a także szkoła ta nie mogła być gospodarzem jednego z planowanych spotkań, które zostało przejęte przez szkołę norweską. Problem nie został rozwiązany w trakcie trwania projektu.

Spotkało się to z dużym rozczarowaniem wszystkich partnerów, ponieważ szkoła francuska była niezawodnym partnerem podczas wcześniejszej współpracy. Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi francuskimi przyjaciółmi. Brali oni czynny udział w przygotowaniu projektu.

Współpraca była bardzo owocna. Wszyscy partnerzy na bieżąco kontaktowali się poprzez pocztę internetową, odbywały się spotkania robocze dwa razy w roku, podczas których mogliśmy wymienić się doświadczeniami oraz dokonać ewaluacji dotychczasowych prac nad projektem i ich rezultatów. Każdy miał szansę poznać zasady funkcjonowania szkół partnerskich i systemy edukacyjne w rożnych krajach. Dużym wsparciem była strona internetowa, zaprojektowana przez Norwegów.

Podczas spotkań partnerów, uczestnicy dokonywali ewaluacji dotychczasowych prac nad projektem. Prace projektowe były elementem procesu nauczania we wszystkich szkołach partnerskich. Wymagało to dodatkowej organizacji pewnych działań, ale była to jedyna możliwość aby zaangażować uczniów w projekt. Istotną sprawą było również zaangażowanie innych nauczycieli szkoły oraz rodziców uczniów poprzez stałe ich informowanie o postępach w pracy za pomocą tablic informacyjnych, wystaw realizacji dodatkowych działań np. Dni Europejskie.

Wszyscy partnerzy określili współpracę nad projektem jako owocną i udaną, która sprawiła, że Europa jest bliższa uczniom niż przed udziałem szkół w projekcie. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat: ochrony środowiska, alternatywnych źródeł energii, wpływu działań człowieka na środowisko, kultury krajów europejskich. Co więcej mieli motywację do uczenia się języka angielskiego.

Społeczność lokalna zaangażowana w ochronę środowiska i prace projektowe uczestniczyła w organizowanych w szkole akcjach, choć jesteśmy świadomi wciąż rosnącej potrzeby uświadamiania zagrożeń płynących z braku wiedzy o konieczności ochrony środowiska. Naszym celem w najbliższej przyszłości będzie więc zwiększenie aktywności społecznej w tej dziedzinie.

 V_meeting_Kristiansand_Norway

VI_meeting_Konya_Turkey