Rodo

Administrator danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Grabowska 1-3, tel.: (62) 736-46-27, e-mail: sp5ostrow@sp5.kylos.pl, strona internetowa: https://www.sp5.net.pl, BIP https://sp5.bip.gov.pl
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Grabowska 1-3, Włodzimierz Kupijaj, e-mail: iod@kupijaj.pl.
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań szkoły, w niektórych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania z wymienionych w zapytaniu działań.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
 • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • niezwłocznego usunięcia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.