CO TO JEST KLASA INTEGRACYJNA?

Cele klasy integracyjnej

Stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju: w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, w sferze emocjonalno-społecznej,
w sferze psychologicznej, w zakresie sprawności manualnej.

Wykształcenie u wszystkich dzieci postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, gotowości służenia pomocą (nie wyręczania), otwartości na potrzeby innych.

Przeciwdziałanie istniejącym w społeczeństwie tendencjom do separacji ludzi niepełnosprawnych.

Założenia klasy integracyjnej

Objęcie nauczaniem dzieci o różnych możliwościach intelektualnych
w jednym zespole klasowym.

Indywidualizacja metod, treści i form nauczania.

Wdrażanie do prawidłowych zachowań w zakresie kontaktów interpersonalnych i radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

Prowadzenie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zajęć rewalidacji indywidualnej w celu: optymalnego usprawnienia funkcji psychicznych i fizycznych, rozwijania wyobraźni i aktywności twórczej.

Niezbędna dokumentacja

Chcąc zapisać dziecko z niepełnosprawnością do klasy integracyjnej rodzic powinien dostarczyć:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
  • orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  • ewentualnie wszelką dokumentację medyczną, pedagogiczną z dotychczasowej terapii.

 

Dodatkowe wspieranie

Zajęcia realizowane w szkole z dziećmi z niepełnosprawnością wynikające z zaleceń Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej:

  • Rewalidacja – zajęcia mające na celu wszechstronne usprawnianie tego, co zaburzone, przy jednoczesnym wzmacnianiu mocnych stron dziecka.
  • Logopedia – usprawnianie aparatu artykulacyjnego mowy, nauka prawidłowego oddychania, wywoływanie zaburzonych głosek, doskonalenie kompetencji językowych.
  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – wyrównywanie i doskonalenie umiejętności szkolnych.
  • Gimnastyka korekcyjna – eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.
  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas IV – VI – wyrównywanie braków w zakresie dydaktyki, nadrobienie zaległości, powtarzanie i utrwalanie materiału.

Pięć Podstawowych Zasad Integracji

5 zasad