JESTEŚMY SZKOŁĄ NOWYCH MOŻLIWOŚCI

W naszej szkole od 4 kwietnia rozpoczęliśmy realizację projektu „Szkoła Nowych Możliwości” w ramach projektu systemowego z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. Środki na ten cel pozyskało Miasto Ostrów Wielkopolski. Dzięki otrzymaniu przez szkołę wsparcia finansowego zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, które w znaczący sposób wzbogacą bazę dydaktyczną szkoły, będą się również odbywać zajęcia pozalekcyjne w ramach „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”. Program w nasze placówce będzie realizowany do stycznia 2012 roku. Celem tych działań jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W naszej placówce utworzono aż 29 grup różnych zajęć w obszarach

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.
  • Poniżej będziemy zamieszczać relacje z odbywających się zajęć, dzięki którym nasza szkoła jeszcze bardziej tętni życiem również w soboty.

“Projekt systemowy pn. “Szkoły nowych możliwości” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Zajęcia otwarte w ramach projektu systemowego “Szkoła nowych możliwości”

W ramach projektu systemowego „ Szkoły nowych możliwości” w Szkole Podstawowej Nr 5 odbywają się zajęcia społeczno-geograficzne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych klas I-III.

25 maja uczniowie klas III wzięli udział w zajęciach otwartych pt ” Ja i Unia Europejska” przeprowadzonej przez Agnieszkę Organistę, nauczyciela historii oraz opiekuna Koła Historycznego i Klubu Europejczyka. Celem zajęć było zdobywanie wiedzy o Europie, propagowanie korzyści płynących z integracji Polski z UE, upowszechnianie wiedzy o tradycjach i kulturze innych narodów, szerzenie postaw tolerancji i szacunku dla ludzi oraz aktywnych i twórczych postaw. Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi ( praca w grupie, praca z mapą, ćwiczenia na tablicy interaktywnej, karty pracy )

Poprzez zabawę dzieci poznawały historię, symbolikę oraz teraźniejszość państw Unii Europejskiej. Zadania praktyczne obejmowały ćwiczenia na tablicy interaktywnej, polegające na poznawaniu charakterystycznych miejsc i budowli państw UE , pracę z mapką konturową Europy i określaniu położenia Polski oraz naszych sąsiadów. Uczniowie przeliczali wartość Euro na złotówki robiąc symulowane zakupy w internetowym sklepie.

Dzięki krótkim opisom wybranych losowo państw UE z uwzględnieniem cech charakterystycznych i kolorystyce flag odgadywali nazwy państw i stolic uzupełniając informacje dodatkowymi wiadomościami. Za pomocą aktywnych ćwiczeń poznawali symbole Unii, układając poprawnie słowa hymnu z rozsypanki wyrazowej i szukając wyjaśnienia dla dwunastu gwiazd na fladze.

Aktywność młodych Europejczyków a przede wszystkim ich ogromne zainteresowanie tematyką unijną i wiedza jaką posiadali wprawiły w zdumienie gości uczestniczących w zajęciach.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Projekt edukacyjny ,,Szkoła Nowych Możliwości” umożliwił prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci z wadami postawy w ramach gimnastyki korekcyjnej. Głównym zadaniem zajęć jest indywidualizacja stosowanych metod i form w celu niwelowania istniejących wad postawy, odchyleń fizjologicznych od poprawnej postawy ciała a także przeciwdziałanie powstawaniu nieprawidłowej postawy poprzez wydłużanie i wzmacnianie odpowiednich grup mięśniowych. Korekcja wad postawy objęła 30 uczniów klas I- III. Zajęcia prowadzimy w sali ,,Radosnej szkoły”. Dbamy o zdrowie i prawidłowy rozwój naszych dzieci. Wspólnie uczestniczymy w zabawach z elementami korekcji. Integracja nauczycieli i dzieci doskonale wpływa na atmosferę i motywację do samodyscypliny w nabywaniu umiejętności samodzielnej korekty. Wsłuchujemy się w potrzeby ruchowe wychowanków i stosujemy je po uprzedniej modyfikacji.

– Najchętniej bawimy się w ,, Ogonki” . Poza tym lubimy malowanie palcami stóp i pędzlem. No i oczywiście ,,Siatkówkę”, czyli przerzucanie jak największej ilości woreczków na boisko przeciwnika. Robimy to stopami i udaje się nam coraz lepiej- opowiada Laura i Nikodem, uczniowie klasy drugiej.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie z klas III

W ramach projektu systemowego „ Szkoła nowych możliwości” w naszej szkole odbywają się zajęcia muzyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Celem tych zajęć jest kształtowanie gustu muzycznego, pobudzanie wyobraźni, wzbogacanie świata uczuć i przeżyć. Prowadzone są metodami Carla Orffa, Zoltana Kodalyego oraz Batti Strauss.

W zajęciach uczestniczą uczniowie klas III, którzy chętnie przychodzą aby popracować w grupie rówieśników. Zabawy muzyczno-ruchowe, nauka piosenek, gra na instrumentach oraz zajęcia muzyczne zintegrowane z plastyką stwarzają uczniom szerokie możliwości poznawcze tajemniczego świata muzyki.

Zajęcia rozwijające zainteresowania społeczno-geograficzne uczniów szczególnie uzdolnionych

W ramach projektu unijnego „ Szkoła nowych możliwości” odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania społeczno-geograficzne uczniów szczególnie uzdolnionych. Celem tych zajęć jest zdobywanie wiedzy o mieście, regionie, państwie i Europie, propagowanie korzyści płynących z integracji Polski z UE, upowszechnianie wiedzy o tradycjach i kulturze innych narodów, szerzenie postaw tolerancji i szacunku dla ludzi oraz aktywnych i twórczych postaw.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi ( praca w grupie, drzewo decyzyjne, praca z mapą, atlasem, globusem, filmy edukacyjne, ćwiczenia na tablicy interaktywnej). Uczestniczą w nich uczniowie klas III, którzy chętnie współpracują z rówieśnikami dzieląc się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami.Zabawy i ćwiczenia na tablicy interaktywnej, puzzle i gry UE, ćwiczenia z mapą i atlasem poszerzają horyzonty, rozwijają umiejętność kreatywnego myślenia i zainteresowania tematyką patriotyczną, regionalną i europejską.

Warsztaty plastyczne ,,Obraz dla mamy”

W ramach projektu edukacyjnego „Szkoła Nowych Możliwości”, w sobotę 21 maja w naszej szkole odbyły się warsztaty plastyczne, celem zapoznania uczniów z kolejną techniką malarską – malowanie farbami akrylowymi na płótnie. Efektem działań uczniów klas I-III było wykonanie obrazu dla mamy, z okazji zbliżającego się święta – Dnia Matki. Warsztaty uświetniła swoją obecnością Pani Helena Sawicka, ostrowska artystka-plastyk. Pani Helena zaprezentowała dzieciom kilka własnych obrazów wykonanych olejami i akrylami, o tematyce związanej z rodzimą przyrodą oraz krajobrazem górskim. Artystka udzieliła uczniom wielu wskazówek i praktycznych porad, jak poprawnie wykonać obraz. Uczniowie tworzyli swoje dzieła inspirowane wyobraźnią oraz martwą naturą. W spotkaniu uczestniczyli członkowie kół plastycznych z klas I, II – pod opieką Anny Karpińskiej i klas III, pod opieką Beaty Olszak.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie z klas I-II

W ramach „Szkoły Nowych Możliwości” odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie z klas I-II. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań muzyką, śpiewem oraz doskonalenie zdolności i umiejętności uczniów w tym zakresie. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. Tematyka obejmuje naukę piosenek dziecięcych i młodzieżowych, ćwiczenia głosowe, słuchowe, rytmiczne i oddechowe. Podejmujemy próby śpiewania prostych utworów dwugłosowych. W muzycznych zabawach wykorzystujemy efekty akustyczne oraz instrumenty perkusyjne. Uczymy się słuchać, odtwarzać i tworzyć muzykę. Zajęcia przebiegają w miłej atmosferze. Uczniowie stanowią zgraną grupę dzieci, które chętnie i aktywnie w nich uczestniczą.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Celem nadrzędnym zajęć jest wszechstronny rozwój dzieci, na miarę ich możliwości. Zależy nam na pomocy dzieciom, zagrożonym ryzykiem dysleksji, w opanowania podstawowych umiejętności: czytania, poprawnego pisania i wypowiadania się. Drogą do osiągnięcia celu jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, będących przyczyną trudności szkolnych. Praca z uczniem oparta na założonych celach wytycza trzy kierunki, a zarazem trzy rodzaje oddziaływań terapeutycznych: Po pierwsze stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych, istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania: ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno – ruchowego. Po drugie ćwiczenia sprawności czytania, pisania i wypowiadania się, które muszą sprzyjać usprawnianiu zaburzonych funkcji. Po trzecie oddziaływania psychoterapeutyczne, ćwiczenia koncentracji uwagi, pamięci, ruchowe: małej i dużej motoryki, aktywizujące uczniów do nauki.

Zajęcia taneczno – ruchowe

Zajęcia taneczno – ruchowe rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Celem tych zajęć jest umożliwienie aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie zdolności motorycznych , a także zachęcanie dzieci do systematycznej aktywności ruchowej. W zajęciach tych uczestniczą uczniowie klas I, którzy z wielkim zaangażowaniem i ochotą uczestniczą w zajęciach sportowych. Zajęcia odbywają się regularnie raz w tygodniu. Część zajęć odbywa się na sali gimnastycznej, a część w terenie. Na ostatnich zajęciach grupa przebywała na terenie Bractwa Kurkowego, gdzie wykorzystując uroki parku aktywnie wykonywała wszelkiego rodzaju ćwiczenia usprawniające, a także uczestniczyła w grach i zabawach terenowych. Ciekawe i atrakcyjne zajęcia sprawiły, że na twarzach dzieci zagościły uśmiech i radość. Zajęcia dla klas II i III odbywają się w wybrane czwartki i soboty. W ramach zajęć odbył się już m. in. Rajd pieszy „bocianim szlakiem” oraz kilkanaście godzin zajęć na sali gimnastycznej. Zajęcia te dotyczyły m.in. nauki podstawowych elementów gry w koszykówkę i siatkówkę, kształtowanie szybkości oraz gibkości na torze przeszkód, naukę przewrotów w przód i w tył.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy

Na zajęcia terapii logopedycznej zakwalifikowano 12 uczniów. Do chwili obecnej odbyło się 6 zajęć. Na zajęciach prowadzono przede wszystkim działania diagnostyczne. Dokonano oceny wymowy, sprawności artykulatorów, oceniono budowę, stan i funkcjonowanie narządów mowy: jamy gardłowej, nosowej, ustnej. Przeprowadzono orientacyjne badanie słuchu oraz badanie słuchu fonematycznego. W niektórych przypadkach przeprowadzono rozmowy z rodzicami. Na zajęciach prowadzono ćwiczenia służące rozwijaniu percepcji słuchowej, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia usprawniające narządy mowy. Terapię prowadzi się stosując przede wszystkim zabawową formę pracy.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

W zajęciach dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach matematycznych uczestniczą uczniowie z klas I i II naszej szkoły. Uczestnikami są uczniowie obdarzeni inteligencją logiczno-matematyczną oraz zainteresowani matematyką. Podczas dotychczasowych spotkań zapoznały się z istotą mnożenia i dzielenia w zakresie 50, rozpoznawały i nazywały płaskie figury geometryczne, wyodrębniały podzbiory oraz część wspólną zbiorów. Uczniowie rozwijają swoje talenty matematyczne głownie poprzez zastosowanie metod aktywnych oraz zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i multimedialnych programów matematycznych rozwijających nie tylko umiejętności matematyczne, ale także logiczne myślenie i samodzielne wnioskowanie. Korzystamy z różnorodnych pomocy dydaktycznych taki jak kolorowe liczby, karty matematyczne “Tabliczka mnożenia”, planszowych gier matematycznych. Dzieci chętnie uczestniczą w tego rodzaju zajęciach.

Zajęcia z socjoterapii

Zajęcia z socjoterapii dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej odbywają się w tym okresie co tydzień, cyklicznie. Uczęszczają na nie dzieci mające problemy z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, co jest spowodowane nadpobudliwością lub nadmiernym zamknięciem się w sobie, wycofaniem. Podczas tych zajęć są każdorazowo przypominane zasady wspólnie ustalone na pierwszych zajęciach. Ponadto dzieci biorą udział w różnego rodzaju grach, zabawach, rundkach, pantominach, dramach sytuacyjnych, technikach relaksacyjnych w trakcie, których starają się określać i nazywać swoje uczucia oraz innych, poznawać zasady funkcjonowania społecznego i rozumieć ich istotę, podejmować próby zaistnienia w swoim środowisku. Uczą się na głos wypowiadać swoje potrzeby i szukać pomocy. Dzieciom wycofanym pozwalają na otworzenie się, dzieciom nadpobudliwym na wyciszenie. W najbliższym czasie uczestnicy zajęć wezmą udział w rajdzie, by sprawdzić siebie na trasie, w większej społeczności, gdzie przestrzeganie pewnych reguł jest obligatem, by zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Zajęcia teatralno-dziennikarskie

Zajęcia teatralno-dziennikarskie dla klas III odbywają się w soboty. Wspomagają one rozwój każdego dziecka. Uwrażliwiają na piękno literatury, zachęcają do czytania, pobudzają zainteresowania, stymulują przeżycia emocjonalne i wzbogacają słownictwo. Właściwy dobór tekstów pozwala na wskazywanie istotnych wartości życiowych, poprawnych zachowań i zdobywanie pozytywnych wzorów osobowych. Szeroko uaktywniają fantazję, a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralno-dziennikarskie poszarzają i kształtują wiedzę ucznia, jak również umiejętność odbioru i wyrażania swojej oceny. Opierają się w dużej mierze na zabawie i atrakcyjnych metodach działania. W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad słowem, gestem i ruchem, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: autorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Poprzez ekspresję dzieci mają możliwość uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku światu. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu. Dzięki spotkaniom dzieci miło i przyjemnie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania. Uczą się wyrażać uczucia, odważniej zabierają głos i występują publicznie. Zajęcia umożliwiają postęp w rozwoju możliwości twórczych i odbiorczych dziecka.

Myślę, że te zajęcia są dla wszystkich uczestników przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie, jak sama nazwa wskazuje, służą rozwijaniu wrażliwości plastycznej oraz indywidualnych potrzeb twórczych dzieci. Podczas spotkań uczniowie zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi, z kształtem, kolorem, bryłą. Rozwijają kreatywność, wyobraźnię, wrażliwość na otaczający je świat. Tworzą bardzo ciekawe prace malarskie, rysunkowe, w formie kolażu i wycinanki.

Szczególnie ciekawe były zajęcia przeprowadzone w formie warsztatów, na których gościła ostrowska artystka p. Maria Biela, polegające na poznaniu technik zdobienia jajek wielkanocnych i na tej podstawie samodzielnym ich wykonywaniu przez uczniów. Pod okiem pani Marii dzieci uczyły się, jak zdobić pisanki różnymi technikami: rytowniczą, batikową (malowanie ciepłym woskiem), malowania farbami oraz aplikacyjną (naklejanie elementów z papieru lub materiału).

W najbliższym czasie odbędą się podobne zajęcia, tym razem gościć będziemy inną znaną ostrowską artystkę, panią Helenę Sawicką.

Warsztaty plastyczne Sami robimy pisanki

W sobotę 9 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się warsztaty plastyczne, polegające na poznaniu technik zdobienia jajek wielkanocnych i na tej podstawie samodzielnym ich wykonywaniu przez uczniów. Uczyła nas tego ostrowianka, pani Maria Biela, autorka wykonywanych w wielu technikach ozdób, prezentowanych obecnie (od 14 kwietnia do 8 maja br.) na wystawie autorskiej w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie – Oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie kół plastycznych z klas I, II i III, których opiekunkami są Beata Olszak i Anna Karpińska. Było ono częścią projektu edukacyjnego „Szkoła Nowych Możliwości”. Pani Maria omówiła historię pisanek – co ciekawe, najstarsza pisanka, wykonana z jajka strusia, pochodzi z III wieku p.n.e. i znajduje się w muzeum w Egipcie. Najstarszą z kolei polską pisankę – z X wieku – posiada muzeum w Opolu. Pod okiem pani Marii uczyliśmy się, jak zdobić pisanki różnymi technikami: rytowniczą, batikową (malowanie ciepłym woskiem), malowania farbami oraz aplikacyjną (naklejanie elementów z papieru lub materiału). Samodzielnie wykonane pisanki ozdobią wielkanocne stoły uczniów naszej szkoły.