Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sp5.net.pl

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-03-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1.Część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępnych cyfrowo.

2.Opublikowane multimedia nie posiadają opisu alternatywnego.

3.Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

4.Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

5.Niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst.

6.Część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).

Powody wyłączenia:.

1.Większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2.Niektóre dokumenty pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, przez co ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść.

Wymienione powyżej elementy niedostępne i ich poprawienie, poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim deklaruje się jednak sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-019.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Potasznik, sp5ostrow@sp5.kylos.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 736 46 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim mieści się w wielokondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy ulicy Grabowskiej 1-3, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Ze względu na działające w szkole oddziały integracyjne obiekt posiada częściowe udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W odległości 100 m od budynku szkoły znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Stacja kolejowa jest położona w obrębie 3 km od obiektu.

Przed szkołą znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe wraz z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

Przed główne drzwi wejściowe prowadzi bezpośrednio chodnik miejski, brak schodów. W przejściu znajduje się próg drzwiowy wysokości 4 cm.

Sekretariat, w którym są przyjmowani interesanci, usytuowano na parterze, niedaleko wejścia głównego.

Szerokości ciągów komunikacyjnych nie stanowią barier dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Na piętra prowadzi klatka schodowa z obustronną poręczą oraz winda.

Przed stopniami występującymi zarówno w pionowych jak i poziomych ciągach komunikacyjnych zamontowano płytki ostrzegawcze „Brajl” dla osób niewidomych. Na korytarzach, w miejscach gdzie pojawiają się różnice poziomów posadzek, zainstalowano pochylnie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W szkole wyznaczono toaletę dla osób z niepełnosprawnością, która znajduje się na parterze.
Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

Szkoła umożliwia kontakt z pracownikiem potrafiącym porozumiewać się w języku migowym na miejscu oraz online po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby poprzez złożenie Wniosku o zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej.