Zarys początków drużyny harcerskiej

ZARYS POCZĄTKÓW DRUŻYNY HARCERSKIEJ W NASZEJ SZKOLE   – opracowanie na podstawie: Z. K. Jeżewskiego „Z dziejów harcerstwa na Krępie”, Ostrów Wlkp. 2003.-  Katarzyna Łukaszewska.

Druhowi  harcmistrzowi Zbysławowi Jeżewskiemu składamy serdeczne podziękowania za pomoc, rady i wskazówki udzielone w czasie sporządzania zarysu historycznego.

 W marcu 1923 roku z inicjatywy Mariana Grześczyka przy szkole na Krępie powstała pierwsza pozaszkolna drużyna harcerska im. Stefana Czarnieckiego, której drużynowym został druh Stasiński, rok później drużyna oficjalnie przystąpiła do ZHP. Warto jednak wspomnieć o tym, że w komunikacie Głównej Kwatery Harcerskiej w Poznaniu z końca 1919 roku wymieniona jest drużyna z Krępy, która nie nadesłała raportu z działalności, być może więc była to tylko próba utworzenia drużyny?  Niestety, 6DH założona przez M. Grześczyka w 1923 roku przetrwała na Krępie tylko sześć lat,  do roku 1930. Odbudową życia harcerskiego w szkole przy ulicy Grabowskiej zajął się młody nauczyciel Piotr Kaj i wiosną 31 roku rozpoczął szkolenia na przyszłych zastępowych, a z początkiem roku szkolnego 6DH liczyła sobie trzy zastępy.

W kwietniu 1932 roku reaktywowana drużyna im. Stefana Czarnieckiego została ponownie przyjęta w szeregi ZHP, a za swoją barwę obrała kolor pomarańczowy. Stopniowo harcerze z powszechnej szkoły na Krępie stawali się coraz bardziej widoczni w mieście – brali udział w defiladach, obchodach świąt, opiekowali się opuszczonymi grobami, wystawiali warty, ale i organizowali biwaki, ogniska, obozy.

Na początku roku 1933 z funkcji kierownika drużyny zrezygnował druh Piotr Kaj (został zastąpiony przez Willego Sinnera) on sam zaś założył w szkole Gromady Zuchowe. Już po roku ponownie nastąpiła zmiana kierownika drużyny, którym na krótko został Marian Kardaś, a od 1 września 1934 roku na Krępie pojawili się – jako zastępowi – gimnazjaliści. Po roku uczniowie ci odeszli z drużyny, a stało się to już pod dowództwem druha Józefa Chroniaka. Harcerze brali tymczasem udział w kolejnych biwakach, wycieczkach, zlotach. Na początku roku szkolnego 1935/36 drużyna liczyła już 50 członków i podzielono ją na pięć zastępów. 3 maja 1936 roku z okazji obchodów rocznicy reaktywowania drużyny w ostrowskiej Farze został poświęcony sztandar 6DH im. Stefana Czarnieckiego.

Z okazji 25-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego w lipcu 37 roku harcerze wzięli udział w jubileuszowym zlocie w powiecie Międzychód. Komendantem zgrupowania Hufca Ostrów był hm Jan Grzesiek, dawny drużynowy 6DH. Rok później w ramach drużyny powstał zastęp modelarzy, prowadził go instruktor Surme, nauczyciel. Modele członków zastępu puszczane były na lotnisku przy ul. Krotoszyńskiej.

Wiosną 1939 roku powołano w Ostrowie Wojenne Pogotowie Harcerskie, a członkowie drużyn brali udział w ćwiczeniach obronnych, w połowie sierpnia natomiast z rozkazu Komendanta Hufca zniszczona została dokumentacja 6DH, a sztandar ukryty (do dziś nie został odnaleziony). Na czas wojny drużyna przestała istnieć, Piotr Kaj brał czynny udział  działaniach wojennych, dostał się do niewoli. Jako nauczyciel brał udział w kompletach tajnego nauczania, natomiast Willy Sinner wraz z rodziną przyjął obywatelstwo niemieckie, brał udział w aresztowaniach Polaków w roku 1940. Te dwie skrajne postawy świadczą o tym, że czas okupacji był czasem niezwykle trudnych wyborów także dla harcerzy.

Wznowienie działalności 6DH im. Stefana Czarnieckiego nastąpiło – za sprawą Piotra Kaja – 1 lutego 1946 roku, kiedy to drużynowym został Jaś Czesław. W tym czasie drużyna uczestniczyła między innymi w manifestacyjnym pogrzebie ekshumowanych zwłok Powstańców Ostrowskich zamordowanych podczas okupacji w Winiarach a także powitaniu arcybiskupa Dymka w Ostrowie. Na początku roku 1947 drużynowym został dh Jerzy  Dolata,  a  drużyna stale  powiększała  się i rozwijała. Pod koniec tego roku długoletni opiekun drużyny z Krępy  Piotr Kaj został służbowo przeniesiony do Poznania, a jego miejsce zajął – z ramienia grona pedagogicznego – Zygmunt Spychała. Swego rodzaju pamiątką po ówczesnych harcerzach z Krępy są rosnące wokół szkoły drzewa, zasadzone tam w ramach Akcji Leśnej w 1948  roku. Drużyna zaczęła napotykać coraz większe trudności już na początku roku szkolnego 1949/50. Drużynowym był wtedy Tadeusz Muszyński, a opiekunem Alojzy Szkuta. Wtedy to rozkazem Jerzego Breka,  przewodniczącego NZHP cały sprzęt wyposażenia Hufców i Chorągwi przekazany  miał zostać zarządom ZMP, komenda hufca w Ostrowie została rozwiązana. Na jej miejsce utworzono drużynę Organizacji Harcerskiej, nad którą pieczę sprawowała przewodnik Wanda Borowska, już na samym początku doprowadzając do jej likwidacji.  6 DH przestała istnieć po 28 latach działalności w połowie 1951 roku.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Szkole Podstawowej nr 5 prężnie działała drużyna harcerska. Obecnie  w placówce istnieje drużyna harcerska i gromada zuchowa wchodzące w skład Szczepu ZHP “Wigry”.